Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

Τό Κρά­τος μπορεῖ νά δώ­ση κί­νη­τρα στούς πολίτες, γιά νά συμβάλλουν στήν αὔ­ξηση τοῦ πλη­θυ­σμοῦ, πού εἶναι θέμα ζω­τι­κῆς καί ἐ­πεί­γου­σας ση­μα­σί­ας, χωρίς καμμία δαπάνη γιά τόν προϋπολογισμό του! Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἄτεκνα ζευγάρια πού περνοῦν τά πάνδεινα στήν προσπάθειά τους νά υἱοθετήσουν παιδί. Παράλληλα ἑκατοντάδες ἔγκυες γυναῖκες βρίσκονται σέ ἀπελπισία, καθώς γνωρίζουν ὅτι δέν μποροῦν νά ἀναθρέψουν τό παιδί πού κυοφοροῦν κι ἔτσι ἀναγκάζονται «ἐλαφρᾷ» τῇ καρδίᾳ νά τό πετάξουν σ’ ἕνα κάδο κλινικῆς, πρίν αὐτό γεννηθῆ.

Ἐδῶ εἶναι πού ἔρχεται ὁ ρόλος τοῦ Κράτους: Ἐάν θεσπίσει ἕνα νόμο, ὁ ὁποῖος θά προστατεύει τήν ἐγκυμονοῦσα καί θά τήν θεωρῆ ὡς δημόσιο ὑπάλληλο, τότε λύνεται καί τό δικό της πρόβλημα, καί τό πρόβλημα τῶν υἱοθεσιῶν. Τά ἄτκενα ζευγάρια πού περιμένουν νά βροῦν παιδί, θά πληρώνουν τά ἔξοδα «μισθοδοσίας» τῆς ἐγκύου γιά δύο χρόνια, ἐφ’ ὅσον ἐκείνη ἔχει δηλώσει, ὅτι παρ’ ὅλο πού δέν μπορεῖ νά ἀναλάβη τήν ἀνατροφή τοῦ παιδιοῦ πού κυοφορεῖ, διατίθεται νά μήν τό θανατώση, ἀλλά νά τό προσφέρει στήν Πατρίδα.

Ἔτσι ἀπό κεῖ καί πέρα ἀναλαμβάνει τό Κρά­τος νά τό δώση γιά υἱοθεσία σέ ἄτεκνα ζευγάρια πού ἐπιθυμοῦν νά ἀποκτήσουν παιδιά καί συγχρόνως προ­σμε­τρᾶ τά δύ­ο αὐ­τά ἔ­τη στήν προϋ­πη­ρε­σί­α της. Ἐτσι, ὅταν ἀργότερα θά ἔλ­θη ἡ ὥ­ρα νά δι­ο­ρι­σθῆ σέ ὁ­ποι­α­δή­πο­τε δη­μό­σια ἤ ἰ­δι­ω­τι­κή ὑ­πη­ρε­σί­α, ἤ νά συν­τα­ξι­ο­δη­τη­θῆ, θά ἔχη ἤδη «ἐργαστεῖ» δύο χρόνια ὡς δημόσιος ὑπάλληλος, ἐ­νῶ συγ­χρό­νως θά τῆς ἐ­ξα­σφα­λί­ζεται ἡ ἀ­νω­νυ­μί­α μέ τό ἀ­πόρ­ρη­το.

Θά εἶναι δηλαδή ἀρμοδιότητα τοῦ ἐπίσημου Κράτους πλέον, νά κα­λῆ τά ἄ­τε­κνα ζευ­γά­ρια πού ἐ­πι­θυ­μοῦν νά υἱ­ο­θε­τή­σουν δύο ἤ πε­ρισ­σό­τε­ρα παι­διά, νά δη­λώ­σουν τήν ἐπιθυμία τους αὐτή καί νά κα­τα­θέ­τουν συγ­χρό­νως τά δι­και­ο­λο­γη­τι­κά καί τό πο­σόν πού θά κα­λύ­ψη τή δα­πά­νη τῆς δι­ε­τοῦς μι­σθο­δο­σί­ας καί τῆς ἰ­α­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κῆς πε­ρι­θάλ­ψε­ως τῆς μη­τέ­ρας. Μέ τόν τρό­πο αὐ­τό κα­ταρ­γεῖται ἀ­μέ­σως ἡ ἀ­νάγ­κη πού προ­κα­λεῖ ἐμ­πόριο βρε­φῶν, δι­α­σφα­λί­ζε­ται ἡ ἀ­ξι­ο­πρέ­πεια τῆς μη­τέ­ρας, παύ­ει ἡ τα­λαι­πω­ρί­α τό­σων ἄ­τε­κνων ζευ­γα­ρι­ῶν πού λα­χτα­ροῦν νά ἀ­πο­κτή­σουν παι­διά καί γί­νον­ται τό­σο συ­χνά θύ­μα­τα φρι­κτῆς ἐ­κμε­ταλ­λεύ­σε­ως, ἐνῶ τό Κρά­τος ἀποδεικνύει ἔμπρακτα ὅ­τι ἐν­δια­φέρε­ται πραγ­μα­τι­κά γιά τόν ἄν­θρω­πο καί σέ­βε­ται τόν πο­λί­τη.

Ἐπί πλέον, τό συμ­φέ­ρον τοῦ παι­διοῦ, τοῦ αὐριανοῦ πολίτη, πρός τό ὁ­ποῖ­ο πρέ­πει κυρίως νά ἀ­πο­βλέ­πη ἡ Πο­λι­τεί­α, ἀ­παι­τεῖ νά μή με­γα­λώ­νη μό­νο του μέ­σα σέ μιά οἰ­κο­γέ­νεια, για­τί θά ἐ­ξε­λίσ­σε­ται σέ ἄ­το­μο ἐ­γω­ϊ­στι­κό καί φί­λαυ­το, ἀλ­λά νά συ­ναυ­ξά­νη μέ πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­δέλ­φια. Γιά τό λό­γο αὐ­τό ἡ Πο­λι­τεί­α θά πρέ­πει νά καθορίση ἐξ ἀρχῆς, ὅτι κάθε οἰκογένεια πρέπει νά υἱοθετήση τουλάχιστον δύο παιδιά μαζί καί νά εὐνοήση μέ τά νο­μο­θε­τι­κά μέ­τρα της τά ζευ­γά­ρια πού προ­τί­θεν­ται νά υἱ­ο­θε­τή­σουν πε­ρισ­σό­τε­ρα παι­διά καί νά σχη­μα­τί­σουν πο­λυ­με­λεῖς οἰ­κο­γέ­νει­ες.

Πι­στεύ­ο­με ὅ­τι πά­νω στήν πρό­τα­σή μας αὐ­τή, εἶ­ναι δυ­να­τόν νά στη­ρι­χτῆ μιά κύ­ρια πτυ­χή τῆς πο­λι­τι­κῆς γιά τήν ἄμεση ἀντιμετώπιση τοῦ Δη­μο­γρα­φι­κοῦ προ­βλή­μα­τος τῆς χώ­ρας, καί τήν αὔ­ξη­ση τοῦ ἀ­ριθ­μοῦ τῶν Ἑλ­λή­νων πο­λι­τῶν. Σᾶς τήν ἐμπιστευόμαστε λοιπόν τήν ἰ­δέ­α καί τήν ἀ­γω­νί­α μας μέ τήν ἐλ­πί­δα ὅ­τι θά τήν ἐγκρίνετε κι ὅτι θά εὐ­α­ρε­στη­θῆ­τε νά τήν προ­ω­θή­σε­τε.

Μέ ἐγ­κάρ­δι­ες εὐ­χές γιά τήν προ­σω­πι­κή καί οἰ­κο­γε­νεια­κή Σας ὑ­γεί­α καί τήν εὐόδωση κάθε καλῆς σας προσπάθειας πρός ὤφελος τοῦ Ἔθνους,

Ὁ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἐ­πί­τρο­πος τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος

Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος

Κων­σταν­τῖ­νος Πλευ­ρά­κης

καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου:

Σπυρίδων Ἀντωνίου, Πρωτοπρεσβύτερος
             Καθηγ. Θεολ. Σχολῆς ΑΠΘ

Ἀθανάσιος Γραμμένος, Ἱερεύς

Κωνσταντία Παπαποστόλου Οἰκονομολόγος

Γιῶργος Γιαγλῆς, Πολιτικός Μηχανικός,

Παναγιώτης Κατσώνης, Στρατιωτικός,
Κατερίνα Σαββίδου, Ἰατρός

Εκτύπωση

 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.