ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΟΣ

x
Εμφανίσεις : 753

Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου!
ὁ ἔν ὕδασι τήν γῆν κρεμάσας!

Καί σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σταυρώνεται καί θανατώνε-ται ὁ Χριστός σ' ὅλη τή γῆ στά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων πού βα-σανίζονται καί πεθαίνουν. Ποιός Τόν σταυρώνει;
Ποιοί εἶναι τά θύματα καί ποιός ὁ θύτης; Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τοῦ δράματος.

Γιατί σταυρώθηκε ὁ Χριστός καί ποιοί Τόν σταύρωσαν; Νά τό αἰώνιο ἐρώτημα τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Νέος Ἀδάμ. Ἠλθε ἀπεσταλμένος τῆς ἀγά-πης τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο νά ὑποδυθῆ τό ρόλο τοῦ λυτρωτῆ νά ἀ-ναλάβη ἐπάνω Του ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα γιά νά τῆς ἀνοίξη τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. Νά ἀποδείξη τή δυνατότητα τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἀνθρώπου στό Θεό, νά ἀποδείξη ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά νικήση τούς πειρασμούς τοῦ διαβό-λου, νά νικήση τόν διάβολο καί νά ὑπερπηδήση τόν ποταμό τοῦ θανάτου.

Ἦλθε λοιπόν καί ἔδειξε στούς ἀνθρώπους τό δρόμο τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπακοῆς στό Θεό καί τῆς ἀγάπης καί μάλιστα πρός τούς ἐχθρούς καί εἶπε στούς ἀνθρώπους «Δεῦτε πρός Με πάντες» Ἐλᾶτε κοντά Μου. Σᾶς δίδω τήν εὐκαιρία μιᾶς πνευματικῆς ἐν-σωματώσεως πάνω Μου, μιᾶς ἀναγεννήσεως. Ἑνωθῆτε μαζί Μου μέ τήν πίστη σας σέ Μένα μέ τό Βάπτισμα στό θάνατό Μου. Περᾶστε μαζί Μου στό χῶρο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐγώ σᾶς ἀναλαμβάνω καί συνάπτω μιά νέα Διαθήκη μέ τούς ἀνθρώπους, σᾶς κάνω Λαό Μου, Νύμφη Μου.
Ξαναγυρίζομε ὅμως στό ἐρώτημα πού θέσαμε.

Κατεβάστε το εδώ...

Πίσω

 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.